Check API Availability

שגיאה כזו מציינת שדוקה לא הצליחה ליצור קשר עם שרת הפריוריטי.

כדי שדוקה תוכל לגשת לשרת הפריוריטי, הדומיין שעליו מוגדר שרת הפריוריטי צריך להיות רשום ברשם הדומיינים (DNS), ובנוסף יש לאפשר גישה מכתובות האייפי של דוקה (20.71.186.136, 212.59.64.178). בנוסף, אם מוגדר אימות SSL (סימון וי על Verify SSL Certificate), תעודת ה-SSL צריכה להיות מוגדרת באופן תקין.

כדי לבדוק אם הדומיין של שרת הפריוריטי מוגדר ב-DNS, ניתן לגשת לאתר DNS Checker ולהעתיק אליו את כתובת ה-API אותה הוצאתם בשלב 8 של מדריך החיבור לפריוריטי. אם כל התוצאות מראות סימן איקס, הדומיין אינו רשום ב-DNS ויש לבצע רישום שלו:

כדי לבדוק אם תעודת ה-SSL מוגדרת באופן תקין, ניתן להיכנס לקישור ה-API אותו הוצאתם בשלב 8 של מדריך החיבור לפריוריטי. אם מופיע חלון להזנת שם משתמש וסיסמא - התעודה מוגדרת באופן תקין. אם מופיעה במקום זאת שגיאת 'NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID', תעודת ה-SSL אינה תקינה. במקרה כזה יש לפנות לאיש המחשוב להגדרת תעודת ה-SSL מחדש, או לחילופין להסיר את סימון ה-״וי״ מ-Verify SSL Certificate (שימו לב שחיבור ללא אימות SSL הוא פחות בטוח).


אם הדומיין רשום ב-DNS ותעודת ה-SSL מוגדרת באופן תקין, הגישה של דוקה לשרת הפריוריטי נחסמת, ויש לאפשר גישה לכתובות שצוינו מעלה (20.71.186.136, 212.59.64.178) פנימה לשרת הפריוריטי.

ברובם המוחלט של המקרים, שגיאות שאינן שגיאת Check API Availability מצביעות על כך שדוקה מצליחה לגשת אל השרת, והבעיה היא בהגדרות פריוריטי ולא בהגדרות התקשורת לשרת.
Your email or password is incorrect (401)

שגיאה כזו מציינת שהאימות לשרת הפריוריטי באמצעות שם המשתמש והסיסמא שהוגדרה במהלך ההתקנה הראשונית לא עבר בהצלחה.

עם קבלת שגיאה כזאת, מומלץ לעקוב אחר הצעדים הבאים:


* וידוא הגדרת ״שם משתמש API״ - יש לגשת לתפריט: משאבי אנוש --> כרטיס עובד. אם אתם רואים תצוגת טבלה, מומלץ ללחוץ על לחצן ״שינוי תצוגה״ (מסומן בריבוע כחול) או על מקש F4 במקלדת כדי לעבור לתצוגה המופיעה בצילום המסך. במסך זה יש לאתר את המשתמש dokka ולשנות עבורו את הגדרת שם משתמש API ולכתוב ״dokka״ באותיות קטנות. מומלץ ללחוץ על אחד ממסכי הבן על מנת שההגדרה תישמר.


* הגדרת סיסמא מחדש - יש לגשת לתפריט: מנהל מערכת --> תחזוקת מערכת --> משתמשי מערכת --> שינוי סיסמאות. במסך זה יש לבחור במשתמש dokka ולהגדיר עבורו סיסמא חדשה. הסיסמא הזו תהיה נחוצה לחיבור חברות נוספות במידת הצורך - אנא שמרו אותה.
לא ניתן להפעיל API למסך זה כיוון שהרשאותיך למסך זה אינן מספיקות (400, 403)

שגיאה כזו מציינת שלמשתמש שהוגדר עבור דוקה בפריוריטי לא ניתנו הרשאות מספיקות.

עם קבלת שגיאה כזאת, מומלץ לעקוב אחר הצעדים הבאים:


* וידוא הגדרות מתאימות למשתמש dokka בפריוריטי - יש לגשת לתפריט: מנהל מערכת --> תחזוקת מערכת--> משתמשי מערכת, ולאחר מכן לאתר את המשתמש של דוקה ולהיכנס למסך הבן ״הרשאות מערכת למשתמש״. במסך זה יש שני טאבים - ״הרשאות״ ו-״רשיון״. בטאב ״הרשאות״ יש לוודא שמסומן וי על ״משתמש פעיל״, ובטאב ״רשיון״ יש לוודא שמסומן וי על ״משתמש אפליקציות בלבד״.

בנוסף, יש לוודא שבשדה ״ראש קבוצת הרשאות״ מוגדר ״tabula״, כפי שמופיע בצילומי המסך מטה:* וידוא הגדרות הרישיון של דוקה - יש לגשת לתפריט: מנהל מערכת --> תחזוקת מערכת --> רשיונות --> אפליקציות ברשיון. במסך זה יש לבדוק תחילה אם לרישיון של דוקה (Connecto to Dokka) יש תוקף מתאים (כלומר, בשדה ״תוקף״ מופיע תאריך עתידי, או שלא מופיע תאריך כלל). לאחר מכן, יש ללחוץ על הרישיון של דוקה וללחוץ על מסך הבן ״משתמשים מורשים לאפליקציה״. אם משתמש dokka לא מופיע במסך, יש להוסיף אותו.
Company not Found (404)

שגיאה כזו היא חריגה, ומצביעה על כך שהחברה המוגדרת כחלק מקישור ה-API אינה מוגדרת בפריוריטי.

אם מופיעה שגיאה כזו, מומלץ להוציא קישור API מחדש לפי ההנחיות בשלב 8 במדריך החיבור לפריוריטי.

אם אותה השגיאה חוזרת על עצמה לאחר הוצאת קישור API מחדש וניסיון חיבור באמצעותו, מומלץ להיכנס לקישור ה-API דרך הדפדפן ולבדוק האם מופיע מסך המבקש שם משתמש וסיסמא או הודעה אחרת, שעשויה להצביע על תקלה בפריוריטי עצמו או בשרת האפליקציה.
Internal Server Error (500, 502)

שגיאה כזו מצביעה על תקלה רוחבית בשרת האפליקציה של פריוריטי, עד מצב שלא מאפשר לקבל ממנו נתונים כלל. היא מופיעה בדרך כלל לאחר שדרוג גרסה של הפריוריטי או התקנת שרת אפליקציה מחדש.

אם מופיעה שגיאה כזו, מומלץ להיכנס דרך הדפדפן אל קישור ה-API שנשלח בשלב 8 של מדריך ההתקנה לפריוריטי, ולבחון את הודעת השגיאה המתלווית לתקלה.

עם הודעת השגיאה הזאת ניתן לפנות ישירות לתמיכת פריוריטי או לתמיכה שלנו.